ตุลาคม 2561
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
หน้าแรก > สีสันตะวันออก > การพัฒนาป่ายาสมุนไพรเทิดพระเกียรติ จ.ปราจีนบุรี

การพัฒนาป่ายาสมุนไพรเทิดพระเกียรติ จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรม บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

พื้นที่ จำนวน 509 ไร่

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรและส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงงานด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อมวลมนุษยชาติส่งผลให้เกิดพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ด้วยพระเมตตาธรรมและพระจริยวัตรอันงดงามของ พระองค์โดยแท้ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรใช้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรมโดยประโยชน์ตกสู่ชาวบ้านโดยรอบ เพื่อเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรใช้ในโครงการวิจัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมสมุนไพรรวมไปถึงผักพื้นที่บ้านเพื่อใช้อ้างอิงและเผยแพร่พันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการวัตถุดิบสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านป่ายาสมุนไพรในระดับสากล

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กลุ่มงานเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 0-3721-1289, 0-3721-1088 ต่อ 2133, 2149 โทรสาร 0-3721-1289


ความคิดเห็น

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
5 ปีมาแล้ว

น่าเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
5 ปีมาแล้ว
ประเพณ๊หลาหหลาย
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
5 ปีมาแล้ว
เทียวให้สนุก
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
5 ปีมาแล้ว
เที่ยวได้ความรู้
มนตรี บุตรสี
5 ปีมาแล้ว
สมุนไพรไทยไม่น้อยน่ายาของต่างประเทศถ้ารู้จักการใช้ประโยชน์และคุณค่าของสมุนไพร
ชุติมา พิทักษ์นภา
5 ปีมาแล้ว
ขอบคุณ ททท.ที่นำเสนอกิจกรรมดีๆค่ะ