มีนาคม 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
หน้าแรก > สีสันตะวันออก > เทศกาลผลไม้ จ.ปราจีนบุรี

เทศกาลผลไม้ จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรม งานวันเกษตรปราจีนบุรี

กำหนดการ พฤษภาคม –มิถุนายน

สถานที่บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรม/รายละเอียด

- เลือกซื้อผลไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

- เลือกซื้อสินค้าชุมชน “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” และสินค้าทั่วไป

- ชมนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ

- ชมการแสดงมหรสพตลอดงาน

- ชมการประกวดผลไม้คุณภาพ (ทุเรียน กระท้อน ส้มโอ มังคุด ขนุน) และหน่อไม้ไผ่ตง

ผู้รับผิดชอบ และผู้จัดงาน

จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และชาวสวนจังหวัดปราจีนบุรี

 


 

กิจกรรม กลุ่มไม้เค็ด โฮมสเตย์

กำหนดการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

สถานที่ หมู่ 2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รู้จักกลุ่มไม้เค็ด กลุ่มไม้เค็ด โฮมสเตย์ มีสมาชิกจำนวน 20 ราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ที่มีพื้นที่รวม 3,000 ไร่ เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้ใช้ทฤษฎีเกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ รสชาติดี ใช้ต้นทุนการผลิตน้อย แต่มีประสิทธิภาพสูง ลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน รวมทั้งการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และภาครัฐให้รวมกลุ่มเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมท้องถิ่นตามฤดูกาลของชุมชน รวมทั้งชมแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

กิจกรรม/รายละเอียด

- ขี่จักรยานชมสวน / เดินชมสวนไม้ผลชนิดต่าง ๆ

- เลือกซื้อผลผลิตของชุมชนไม้เค็ดโฮมสเตย์ เช่น ทุเรียน มะไฟ กระท้อน มังคุด ขนุน กิ่งพันธุ์พรรณไม้ชนิดต่างๆ

- ชมการสาธิตขยายพันธุ์ไม้ เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายจำนงค์ ด้วงพิมพ์ ประธานกรรมการกลุ่มไม้เค็ด โฮมสเตย์ โทรศัพท์ 08-1454-4148, 08-1458-9531

 


 

กิจกรรม สวนศรียา

กำหนดการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

สถานที่ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

กิจกรรม/รายละเอียด

สวนผลไม้ แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการเกษตรปลอดสารพิษ โดยนำทฤษฎีเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริ มาปรับใช้ภายในสวนมีผลไม้นานาชนิด ทั้งยังเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านกลุ่มตำบลหินตั้ง เช่น ส้มโอ ลองกองมังคุด มะปราง มะม่วง เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนายไสว ศรียา โทรศัพท์ 0-3738-4093

ไม้เค็ด โฮมสเตย์ การรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ปรับปรุงบ้านของชาวสวนให้เป็นที่รับรองนักท่องเที่ยวเพื่อการแรมเข้าถึงวิถีชีวิตชาวสวนจังหวัดปราจีนบุรีอย่างแท้จริง ลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน รวมทั้งการดำเนินชีวิตโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยได้รวมกลุ่มเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตชาวสวนผลไม้ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมท้องถิ่นตามฤดูกาลของชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจ

- ขี่จักรยานชมสวน / เดินชมสวนผลไม้ชนิดต่างๆ ชมการสาธิตการขยายพันธุ์ เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล

- เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สมุนไพรกลั่นชีวภาพ

- ชมงานประดิษฐ์มาลัยสบู่

- การแปรรูปถนอมอาหาร

- ศึกษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

- ดูนกหลากชนิดอย่างถูกวิธีโดยวิทยากรในท้องถิ่น

ฤดูผลไม้

มะปราง – มะยงชิด เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

เงาะ, ทุเรียน, ลองกอง, มังคุด เดือนเมษายน – พฤษภาคม

มะไฟ, กระท้อน, ลองกอง, ทุเรียน เดือนเมษายน – มิถุนายน

กิจกรรมตลอดปี

- สาธิตการกวนกระยาสารท

- สาธิตการทำพันธุ์ดอกดาหลา

- สาธิตการตอนและขยายพันธุ์ไม้

- ปั่นจักรยานชมสวนผลไม้

- การศึกษาชมสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

- การท่องเที่ยวชุมชนแบบพอเพียง

อัตราค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์

พัก 1 คืน 2 วัน อาหาร 2 มื้อ (อาหารเย็น + อาหารเช้า) 350 บาท/คน

พัก 1 คืน 2 วัน อาหาร 3 มื้อ (อาหารเย็น + อาหารเช้า+อาหารกลางวัน) 450 บาท/คน

กิจกรรม ชมการแสดงการรำอวยพรของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้ๆ ชุมชน

มาศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ

- การตอนการขยายกิ่งพันธุ์ไม้ 500 บาท

- ทำปุ๋ยชีวภาพ (ได้ปุ๋ยกลับบ้านด้วย) 500 บาท

- ทำน้ำยาล้างจาน (ได้น้ำยากลับบ้านด้วย) 500 บาท

- ทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม (ได้น้ำยากลับบ้านด้วย) 500 บาท

- กวนกระยาสารท (ได้กระยาสารทกลับบ้านด้วย)1,000 บาท

- จักรยานชมสวน คันละ 50 บาท

- ทำดอกไม้จากสบู่ 500 บาท

- ทำดอกไม้จากรังไหม 500 บาท

- บรรยายเรื่องโฮมสเตย์และเศรษฐกิจแบบพอเพียง 500 บาท

ตัวอย่างรายการอาหารพื้นบ้าน

อาหารเช้า ข้าวต้มสมุนไพร กาแฟ โอวัลติน

อาหารกลางวัน อาหารท้องถิ่น

อาหารเย็น น้ำพริก ชะอมทอด ผักตามฤดูกาล ปลาสมุนไพร แกงส้มชะอม

มีอุปกรณ์ไว้บริการหากนักท่องเที่ยวนำอาหารมาปรุงเอง

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ นายจำนง ด้วงพิมพ์ และนางพรทิพย์ ด้วงพิมพ์ เลขที่ 27/2 หมู่ 2 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 08-1458-9531, 08-1454-4148


ความคิดเห็น

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
7 ปีมาแล้ว

น่าไปเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
7 ปีมาแล้ว

อยากไปเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
7 ปีมาแล้ว

น่าทาน

มนตรี บุตรสี
8 ปีมาแล้ว
น่าไปกินครับ
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
ผลไม้น่าทานจริงๆ
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เที่ยวสนุกค่ะ
8 ปีมาแล้ว
ผลไม้เมืองไทยราคาไม่แพงและน่าทานที่สุดค่ะ